Privacybeleid en GDPR

Algemene informatie

De informatie die wij enerzijds op onze overkoepelende website (www.nordiccollection.eu) en anderzijds op de websites van de verschillende merken Nordic (www.nordic.be en www.nordic.nl), Galtic (www.galtic.be), Canada Travel Designers (www.canada.be), Wild Alaska (www.wildalaska.be), Atacama (www.atacama)  (www.nordic.be) en MyHimalaya (www.myhimalaya.be) aanbieden, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites bieden wij je enkel ter informatie aan. NORDIC INFO BV beheert die andere websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid ervan. Aan de informatie op deze website kan je geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht. Stel je onjuistheden of gebreken vast in de informatie op onze sites? Wij stellen het op prijs stellen dat je deze meldt.

Aansprakelijkheid

NORDIC INFO BV of zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website of de websites van de reismerken wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.

Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Intellectuele eigendom

Je hebt het recht om de informatie op onze websites te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kan je rechtstreeks contact opnemen met de beheerder van onze websites. NORDIC INFO BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Alle logo’s en afbeeldingen van merken en/of producten blijven eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste informatie die wij op onze sites aanbieden, is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan er echter wel persoonlijke informatie gevraagd worden. Dat kan het geval zijn als je via de contactpagina op onze websites een vraag stelt of een reis reserveert bij een van de verschillende reismerken, als je wil inschrijven op een nieuwsbrief of op een infodag of andere diensten als deze ooit beschikbaar worden gemaakt.

Wij willen daarbij je persoonlijke levenssfeer eerbiedigen. Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van GDPR tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dit wordt tevens verder in dit document toegelicht.

Cookies

Onze sites maken in vele gevallen ook gebruik van zogenaamde “cookies”: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Deze informatie doet je bezoek aan de websites sneller en efficiënter verlopen. Indien je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kunnen we niet garanderen dat de websites optimaal werken. Deze cookies worden vooral gebruikt voor het bijhouden van je sessie en je ervaring op de website te stroomlijnen.

We gebruiken verschillende soorten cookies op de website van Nordic Collection en op de websites van de bijhorende reismerken. Het gebruik van het type van cookies kan verschillen. Verder kan een cookie ook meerdere doeleinden hebben.

Voor het gebruik van cookies voor advertentiedoeleinden wordt voorafgaandelijk je toestemming gevraagd. Je kan dus weigeren dat deze cookies op je toestel worden geplaatst door je cookie instellingen aan te passen via de cookie manager.

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze privacyregeling aan te passen, mits de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.

Wat is GDPR?

GDPR is de afkorting voor General Data Protection Regulation, de Europese wetgeving over het beschermen van de persoonsgegevens, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is in alle Europese lidstaten. Zo is er de plicht van elke onderneming om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving.

1.    Welke gegevens verwerken wij en hoe verkrijgen wij deze?

De door jou verstrekte

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens, inclusief postcode
  • vast- en/of mobiel telefoonnummer
  • e-mailadres(sen)
  • betalings- en factuurgegevens (bankgegevens en btw-nummers)

Om efficiënt met onze (potentiële) klanten of deze van onze verbonden vennootschappen samen te kunnen werken en onze diensten en producten te kunnen aanbieden, hebben wij een aantal persoonsgegevens van deze klanten nodig. Zo wordt bij het contact met ons gevraagd om je naam, telefoonnummer en e-mailadres op te geven. Wij hebben deze informatie nodig om je te contacteren en offertes/facturen en bijkomende administratieve, commerciële en/of adviserende documenten op te sturen. Alsook om afspraken met jou te kunnen maken om een voorstel uit te werken. Deze gegevens worden ons verstrekt via een formulier op de website, per mail of telefonisch. Alle communicatie die via onze website gebeurt, gebeurt geëncrypteerd zodat je gegevens veilig doorgezonden worden en tijdens het versturen onleesbaar zijn voor derden.

Tijdens je bezoek aan onze site verzamelen wij in logbestanden op onze server informatie zoals de bezochte pagina’s, het IP-adres van je computer en het type browser dat je gebruikt. Wij verzamelen deze informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en verkeer op de site, dit om onze infrastructuur correct te kunnen inschalen zodat deze feilloos blijft werken. In geen geval worden je naam of adresgegevens gebruikt hiervoor.

We kunnen je gegevens gebruiken om je te informeren over bestaande en nieuwe producten, diensten, speciale acties of we kunnen je gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden waarvan we geloven dat deze aansluiten bij jouw interesses.

2.    Hoe bewaren wij je gegevens en voor hoe lang?

De gegevens zoals deze gevraagd worden door de medewerkers van de verschillende reismerken worden in ons boekingssysteem Servico opgenomen. Het is via Servico dat wij alle communicatie uitsturen. Voor historische en boekhoudkundige redenen worden deze gegevens behouden in Servico om aan de wettelijke en/of contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. Op eenvoudig verzoek kunnen wij dan ook al je gegevens aanpassen en/of verwijderen indien je dit wenst en wettelijk toegelaten is. Je gegevens zijn in geen geval publiekelijk raadpleegbaar en zullen dit ook nooit worden.

Logbestanden op onze webservers worden bewaard op de server zelf en zijn beschermd. Zo is het niet mogelijk dat niet-geautoriseerde derden toegang kunnen krijgen tot deze informatie. Deze informatie wordt historisch bijgehouden om bezoekersaantallen te kunnen vergelijken met voorgaande periodes. Door deze vergelijking kunnen wij ook correct inschalen of onze servers moeten uitgebreid worden door verhoogde bezoekersaantallen.

3.    Wie kan je persoonsgegevens zien en/of wie verkrijgt deze?

De toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers die deze nodig hebben voor het invullen van bovenstaand doel. Zijnde medewerkers van NORDIC INFO BV, verbonden vennootschappen en eventueel aangestelde verwerkers.

Je gegevens worden ook in geen geval verkocht aan derden.

4.    Wat zijn je rechten?

  • Je mag te allen tijde opvragen welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen
  • Je mag hier verbeteringen voor aanvragen
  • Je mag vragen om deze gegevens te verwijderen
  • Je mag weigeren om van ons rechtstreekse marketing te ontvangen
  • Je mag weigeren dat er automatische profilering gebeurt

5.    Wat zijn onze plichten en hoe kan je ons bereiken?

Wij hebben bij een datalek, waarbij je gegevens zouden gecompromitteerd worden, een meldingsplicht. Wij zijn tevens verplicht om binnen de wettelijke termijn, gratis op elk verzoek van de klant te reageren m.b.t. de persoonsgegevens.

Je kan ons met je vragen i.v.m. persoonsgegevens steeds bereiken via het contactformulier op onze website www.nordiccollection.eu.